Modele rozwoju innowacji

Jedną z barier hamujących Wykorzystanie innovation otwartych w gospodarce regionu Kujawsko-Pomorskiego jest Mały zakres RELACJI pomi, ZY przedsiębiorstwami un naukowymi jednostkami. c. Wasno procesu budowania innowacji: wie si z wczeniem Technologii i PRAC badawczo-ROZWOJOWYCH nie tylko w proces innowacji, ALE te w realizacj celów biznesowych. Ta swoista globalizacja PRAC badawczo-ROZWOJOWYCH jest gównie napdzana przez obnianie kosztów przy jednoczesnym uzyskaniu dostpu do konkretnych Technologii, wiedzy o lokalnym rynku, inynierów i naukowców, une prise Dziki wykorzystaniu potencjau nowych róde innovation w Rozwoju rynków zbytu. Obecno na finansowanie rónych Pod wzgldem geograficznym umoliwi wiksze wyczucie rynku Pod ktem Reakcji na zmieniajce si potrzeby klientów Czy te identyfikacji segmentów rynku. Taka strategia dziaania Oferuje Ponadto szans na waciwe zarzdzanie zagroeniami. Firmy równie zintensyfikuj swoje dziaania w sieciach wspópracy o duych zasobach wiedzy, savoir-faire je kompetencji, Jak à aktualnie ma Miejsce w oynatıcı Doliny krzemowej (stany zjednoczne) i Bangalore (Indie). Dyfuzja wiedzy w przedsibiorstwie sieciowym jest jednym z gównych czynników wpywajcych na poziom zdolnoci innowacyjnych firme. Dostpno wykwalifikowanych inynierów i naukowców w Azji równie przyciga Zagranicznych inwestorów. Absolwenci studiów inynierskich z Indii de la Wi Obecnie 30 procent absolwentów na wiecie (rocznie).

Ponadto, koszty pracy wpywaj na koszty Bada, une przeniesienie ich do krajów rozwijajcych si zmniejsza wydatki na prace badawczo-rozwojowe. Zarzdzanie kompetencjami bdzie w WIO rdze efektywnego wykorzystana potencjau pracowników Celem utrzymywana Strategicznych pozycji na rynku midzynarodowym. Warto Jednak Pamita, e externalisation pozbawia Cabinet-Obecnie i w przyszoci-kompetencji podstawowych, naraajc j na mortel utraty przewagi konkurencyjnej. Ochrona Praw wasnoci intelektualnej Pod ktem Gospodarki globalnej bdzie równie istotna, co zapewnienie lokalnej równowagi gospodarczej w celu poprawy wyników sprzeday przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na minimalnym poziomie. W 2003 Roku pojawia si koncepcja otwartych innovation (ang. Open innovation), któr przedstawi Henry Chesbrough w swojej ksice “l`innovation ouverte: le nouvel impératif pour la création et la profition de la technologie”. Poprzez obserwacj wielu Cabinet High-Tech udokumentowa Praktyki zwizane ze zmian paradygmatu innovation z zamknitego do otwartego. Na tej podstawie zdefiniowa termin otwartej innovation jako celowego stosowania, kompensacyjny i udostpniania wiedzy, aby przyspieszy wewntrzne innowacje je rozwija je na finansowanie zewntrznych.

W 1988 Roku Autor ksiki “Róda innovation”, Eric von Hippel, Profesor ze szkoy zarzdzania mit, specjalizujcy si w innowacjach technologicznych, opracowa pojcie innovation uytkownika, tym samym skupiajc si na wartoci tworzenia. WG Hippela à uytkownicy kocowi, a nie producenci, s odpowiedzialni za Tworzenie najwikszej iloci znaczcych, nowych innowacji. W celu opisania Tego zjawiska wprowadzi termin “uytkownik prowadzcy”. Otwarte innowacje ID o krok Dalej, koncentrujc si na okreleniu wartoci i znalezieniu najbardziej odpowiedniego modelu biznesowego dla skomercjalizowania Nowej ofté. Jest à niejako Wykorzystanie efektów ubocznych w firmie, pochodzcych z wasnej pracy badawczej. Obecnie istnieje Wiele przykadów, bdcych pochodnymi otwartych innowacji. Przykadem Moe tu par amerykaska Firma InnoCentive zajmujca si rozwizywaniem je komercjalizowaniem problemów badawczych z rónych dziedzin, takich jak inynieria, informatyka, matematyka, CHEMIA, nauki przyrodnicze, Fizyka.

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+