Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand.

Anmäl dig här >>

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 16 juni 2017, klockan 09.00 under adress: Peckas naturodlingar AB, Södersundsvägen 48, 871 65 Härnösand,  med anmälnings formuläret eller e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 juni 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 10 juni 2017. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

 

Ärenden

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om:

-fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

-dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

-ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 2. Val av styrelse och i förekommande revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
 4. Avslutande av årsstämma

 

Förslag till beslut punkt 8

Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter anställda i Peckas naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.

Revisor enligt löpande räkning.

 

Förslag till beslut punkt 9

Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Hugo Wikström och Daniel Brännström för perioden fram till nästa årsstämma.

Till styrelseordförande föreslås Johan Stenberg.

Till revisor för omval: PwC, med huvudansvarig revisor Johan Lindström.

 

Förslag till beslut punkt 10

Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion

 

Styrelsen Peckas Naturodlingar AB

Ändrad planerad första handelsdag till 9 juni 2017

Härnösand den 2017-05-16

Peckas Naturodlingar meddelar att  första handelsdagen är ändrad till 9 juni 2017.

Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 9 juni 2017

Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel. Beslut beräknas kunna tas den 2 juni.

 

Styrelsen

 

Peckas Naturodlingar AB

VD, Hugo Wikström

E-post: hugo@peckas.se

Telefon: 0705343001

Om oss i prestigemagasinet White Guide

Om oss i prestigemagasinet White Guide.

Om White Guide:
White Guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan 2005. Varje år testas och bedöms runt 800 restauranger, varav 600 får en plats i guiden. Sedan 2013 publiceras också White Guide Café där Sveriges 250–300 bästa caféer presenteras och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.

ARTIKELTEXT:

Fem minuter …
… med Hugo Wikström, VD för Härnösandsbaserade
företaget Peckas Naturodlingar, som kombinerar tomater
och fisk i en och samma odling. I april 2017 påbörjades
arbetet med den första odlingen i lite större skala.
Tomaterna odlas i grusbäddar.
Hugo Wikström

Regnbåge och tomat – varför just denna kombo?
”Pecka Nygård är pionjären bakom idéerna som lett fram till Peckas. Han har kretsloppsodlat i tjugo år, han övergav traditionell fiskodling på grund av skadorna på närmiljön. Vi valde den här kombinationen av flera anledningar. Regnbåge har odlats i många år och idag finns en stabil avelsstam med bra egenskaper. Tomater är en populär grönsak som Svensson vill äta året om, trots att de idag måste importeras. Efterfrågan på närodlat är stor. Dessutom vill både regnbågen och tomaternas rötter ha samma temperatur – arton grader.”

Orsakar ert system verkligen inte några utsläpp alls?
”Vi släpper inte ut någon fosfor eller kväve, ett stort problem med fiskodlingar idag. Givetvis blir det delar över av tomatplantorna, samt fekalier från fisken. Vi tänker stort när det gäller kretslopp – fiskbajs är näringsrikt och passar utmärkt för att göda till exempel potatis, så den skulle kunna gå till en åker i närheten, eller till biogasanläggningen här i Härnösand. Man kan kompostera tomatdelarna, som i sin tur kan ingå i ett kretslopp med insekter som kan bli till fiskmat. Vi köper ekologiskt fiskfoder idag, men det är dyrt och svårt att få tag i. Helst vill vi ha så bra protein till fiskarna som möjligt, insektsprotein är idealiskt ur miljösynpunkt. Men vi får inte kalla vår odling ekologisk, för EU:s regelverk säger till exempel att tomater då måste odlas i jord och inget annat.”

KÄRT BARN har MÅNGA NAMN
Regnbåge kallas även regnbågsöring, laxforell och mycket annat. Den kommer ursprungligen från de vattendrag i Nordamerika och Asien som mynnar ut i StillaHavet. Idag finns den via inplantering på alla kontinenter utom Antarktis,och är en populär art för sportfiske och föda. Som fullvuxen kan den väga ända upp till 20 kilo.

Vem får nu äta årets skörd i november?
”Runt 20 ton fisk och 200 ton tomater. Efterfrågan finns redan, framför allt på fisken. Givetvis hade vi önskat att någon bra restaurang tog in våra råvaror, men generellt tror vi att det är konsumenter som vill ha närodlat och giftfritt – vi kan inte konkurrera med Hollandstomaterna i pris. I framtiden är drömmen en betydligt större odling, odling på andra platser, odling av andra grönsaker, och att vi själva är ett varumärke med aktning.”